Samen werken aan de toekomst

 
A staat voor Respect  

Gesymboliseerd door de wereldbol van de Vreedzame School. Het hebben van respect voor jezelf, de ander en je omgeving vormt een belangrijke waarde binnen onze school. Om dit extra te ondersteunen zijn wij een Vreedzame School. Een manier van denken waarbij kinderen actief goed burgerschap geleerd wordt en waarbij de positieve pedagogische benadering door de leerkrachten leidt tot meer respect voor elkaar. 

 

Respect voor jezelf, de ander en je omgeving.

Onze school is toegankelijk voor alle leerlingen, ongeacht hun godsdienst of levensovertuiging. Op onze school maken kinderen kennis met het katholieke geloof. Geloven is voor ons: geloven in en met elkaar. Wij willen de kinderen laten opgroeien tot kritische, flexibele, innovatieve en creatieve denkers voorbereid op de 21ste eeuw welke kunnen functioneren in de voortdurend veranderende samenleving. Het stimuleren van samenwerking, reflectie, zelfverantwoordelijkheid, omgaan met diversiteit en het leren omgaan met ICT vormen nu en straks een steeds belangrijker onderdeel van ons onderwijsaanbod. 

 

G staat voor Plezier

De letter is opgebouwd uit speelse elementen. Bij ons op school willen wij dat alle kinderen met plezier leren op school welke begint met een veilige en vertrouwde omgeving met structuur, want alleen onder deze omstandigheden leren kinderen het  best. Bij ons op school is veel aandacht voor de individuele leerlingen en zijn we altijd op zoek naar passend onderwijs.

 

Onze visie is dat kinderen zich het best ontwikkelen als ze lekker in hun vel zitten, als ze plezier hebben en genieten. Wij zorgen voor structuur, rust en regelmaat in de school en een plezierige sfeer van veiligheid en geborgenheid. 

Als een kind zich veilig voelt, staat het open om te leren. Het welbevinden heeft een belangrijke positieve invloed op het leerproces.

Het onderwijs gericht op de toekomst. 
Gedegen onderwijs vinden wij belangrijk en daarom besteden we zorgvuldig aandacht aan goed onderwijs in alle vakgebieden. Als school gaan we ervan uit dat geen kind hetzelfde is. Wij bieden onderwijs op maat voor kinderen die meer aankunnen dan de basisstof of juist extra ondersteund moeten worden bij de basisstof.

Bij alle vakgebieden geven we effectieve instructie en werken we in niveaugroepen. We leren de leerlingen creatief en oplossingsgericht te denken. We willen ze meer laten leren van elkaar door verschillende werkvormen te gebruiken waaronder coöperatief te werken. In de weekplanning is ook een stuk zelfstandig werken opgenomen. Hierin leren we de kinderen zelfstandig hun werk in te delen en eigen activiteiten te kiezen in de vrije ruimte. 

 

N staat voor Boeiend

Het samen zorgen voor boeiend onderwijs waarin we leerlingen optimaal uitdagen. 

Leerlingen moeten sneller in kunnen spelen op nieuwe situaties in onze snel veranderende samenleving. Leerlingen moeten leren communiceren, samenwerken, creatief denken, kritisch zijn, probleemoplossend handelen en denken, sociale en culturele vaardigheden en zelfregulering (doelgericht en passend gedrag realiseren). Dit zijn de vaardigheden die leerlingen nodig hebben om zich optimaal te kunnen voorbereiden op de 21ste eeuw.

Naast het aanleren van basisvaardigheden als taal en rekenen besteden wij daarom aandacht aan het ontwikkelen van andere talenten van leerlingen met name op het gebied van cultuureducatie. Wij zijn niet voor niets de eerste cultuurprofielschool in de provincie Utrecht.
 

E staat voor Verantwoordelijk

We staan als school voor kwalitatief goed onderwijs. Ieder kind krijgt de kans zich binnen zijn eigen mogelijkheden optimaal te ontwikkelen. Ons onderwijs moet voldoen aan de drie basisbehoeften van leerlingen: relatie, competentie en autonomie. Onder 'relatie' verstaan we dat leerlingen zich geaccepteerd voelen, dat ze weten dat ze welkom zijn en zich veilig voelen. 

Met 'competentie' bedoelen we het vertrouwen en plezier in eigen kunnen. De basisbehoefte 'autonomie' betekent dat leerlingen weten dat ze, in elk geval voor een deel, hun leergedrag zelf kunnen sturen. Het gevoel dat je iets kunt ondernemen zonder dat anderen je daarbij helpen. 

Pedagogisch tact staat centraal waarbij van belang is om:

Het juiste te doen op het juiste moment ook in de ogen van de leerlingen.

We bieden rust, regelmaat en structuur waardoor kinderen zich vanuit veiligheid kunnen ontwikkelen.

Op meerdere momenten in het jaar nemen we landelijke toetsen af. De resultaten worden vergeleken met landelijke normen om vast te kunnen stellen waar de kinderen staan in hun leerontwikkeling. Belangrijker dan het testresultaat vinden wij de stappen die erna komen. We gaan bepalen wat een leerling nodig heeft en welke leermiddelen effectief inzetbaar zijn. De intern begeleider biedt hierbij coaching aan de leerkracht. Bij het bieden van onderwijs op maat is naast het welbevinden, de ontwikkelingsmogelijkheid van het kind voor ons belangrijk. Dit betekent dat wij als team ook kijken naar waar onze grenzen liggen om als school goed onderwijs te bieden. Hierover gaan we open en respectvol in gesprek met ouders om samen te bekijken wat het beste is voor het kind.


S staat voor Samen

Samen bouwen aan de toekomst. Voor ons is samen meer dan alleen samen met de leerlingen en de leerlingen die leren met en van elkaar. Wij willen het samen met ouders doen.

Ouders en leerkrachten zijn beiden verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het kind. 

Het begeleiden van de ontwikkeling van het kind zien wij als een gedeelde verantwoordelijkheid van ouders en leerkrachten. Gesprekken met ouders over het verloop van die ontwikkeling en de afstemming van de onderwijsbehoeften van het kind zijn dan ook voor ons zeer waardevol. Tijdens ouderavonden praten we met ouders over onderwijsinhoudelijke en opvoedkundige onderwerpen, zoals rapportage, zorgverbreding, veiligheid op school. Verder vinden wij het belangrijk om een goede schoolgids en nieuwsbrief te hebben om ouders proactief op de hoogte te houden van wat wij doen en waarom. Betrokkenheid van ouders bij het meedenken en meehelpen van activiteiten op school is voor ons erg waardevol. 

Wij zijn een lerende organisatie waarin we als team openstaan voor leren van elkaar

Teamleden zorgen ervoor dat zij bijblijven op het terrein van onderwijskundige ontwikkelingen. Onze teamscholing en individuele scholing zijn hierop gericht. We staan open voor feedback op ons professionele handelen. We helpen elkaar onze competenties te vergroten. 

Verder vinden wij het belangrijk om als team samen te kijken wat aandachtspunten zijn voor de komende jaren. Wij zijn er allemaal verantwoordelijk voor om de afspraken die we maken ook daadwerkelijk na te komen. We streven naar een systematische planningscyclus, goede beleidsdocumenten en naar constructief en gestructureerd overleg over onze activiteiten, zodat we steeds effectief werken. 

Tot slot:

Het logo staat symbool voor de dynamische tijd waarin we leven en de vele uitdagingen en veranderingen waar we voor staan. Wij willen onze leerlingen daar op voorbereiden door ze te voorzien van de juiste bagage en voor te bereiden op de dag van morgen en een succesvolle toekomst te bieden. Samen willen wij bouwen aan de toekomst van onze leerlingen, want zij zijn de toekomst.