Samen werken aan de toekomst
Groep 3
 

Jullie kind zit dit jaar in groep 3. Dit leerjaar staat in het teken van leren lezen, schrijven en het verder uitbouwen van de rekenvaardigheden. Daarnaast werken we uiteraard ook aan de creatieve en muzikale ontwikkeling. Tijd om lekker te spelen is er ook in groep 3 nog, maar minder dan in de kleutergroepen. Dit is echt wel even wennen en jullie zullen daarom ook ongetwijfeld merken dat jullie kind in het begin wat meer vermoeid kan zijn.

Hieronder geven we een korte toelichting op de verschillende vakgebieden en de manier van werken in groep 3. 
 
Het werken:

In groep 3 maken we gebruik van verschillende manieren van werken. We werken klassikaal, in hoeken en coöperatieve werkvormen.
In groep 3 zitten we niet meer zo vaak in de kring. Op maandag krijgen de kinderen wel de gelegenheid om elkaar iets te vertellen over het weekend of de vakantie, maar dit gebeurt in verschillende werkvormen. De lessen van de Vreedzame school vinden wel altijd plaats in de kring.


Klassikaal werken
Binnen het klassikaal werken wordt er schoolbreed gewerkt met drie niveaugroepen. Kinderen die al wat meer kunnen, gaan eerder zelfstandig aan de slag en maken moeilijkere opdrachten. De middengroep krijgt een basisinstructie en kan daarna veelal zelfstandig gaan verwerken. De kinderen die wat meer moeite met de lesstof hebben, doen eerst mee met de basisinstructie en krijgen daarna een verlengde instructie. De verwerking maken zij ook (deels) onder begeleiding.
Hoekenwerk
De klas is verdeeld in groepen. Vervolgens gaat elke groep aan een andere taak werken. Na een bepaalde tijd (bv 20 min) gaan de groepjes doordraaien en krijgen ze een andere opdracht/activiteit. De opdrachten kunnen variëren van taal- of rekenopdrachten/spelletjes, knutselopdrachten, gezelschapsspelletjes etc. Het doel van hoekenwerk is onder andere dat de kinderen leren samenwerken, dit kan in tweetallen zijn of met het hele groepje.
Coöperatieve werkvormen
Dit zijn werkvormen die gebruikt worden bij coöperatief leren. Deze werkvormen stimuleren het samenwerken. Vaardigheden die aan de orde komen zijn bijvoorbeeld: luisteren, hulp geven, overleggen en aanmoedigen.
Vanaf groep 2 wordt er op school gewerkt met een weektaak. De kinderen krijgen meerdere opdrachten die zij zelfstandig kunnen inplannen gedurende de week. Er wordt hierdoor gewerkt aan zelfredzaamheid en zelfstandigheid.
 
Lezen en taal

We maken gebruik van de leesmethode Lijn 3, waarbij de kinderen op reis worden genomen door leesstad. De reis gaat langs 12 bushaltes (thema's). Daar leren ze niet alleen letters en woorden maar ook over de wereld om hen heen.
In Lijn 3 staat de letter centraal zodat ze snel letters kunnen herkennen en nieuwe woorden kunnen lezen.

Afbeeldingsresultaat voor klankbord lijn 3Afbeeldingsresultaat voor letterdoos lijn 3Afbeeldingsresultaat voor letterdoos lijn 3

 

Lijn 3 bevat aparte spellinglessen om goed voorbereid te zijn op het spellingonderwijs in groep 4.
In de woordenschatlessen leren de kinderen nieuwe woorden binnen een betekenisvolle context. Omdat het belangrijk is plezier te hebben in het lezen besteedt Lijn 3 veel aandacht aan leesbevordering. Lijn 3 heeft veel lees- en prentenboeken, geschreven door gerenommeerde schrijvers.

Lijn 3 heeft diverse werkvormen voor samenwerkend leren. Alle kinderen lezen uit hetzelfde boek, waarin het mogelijk is op twee niveaus te lezen. Bovendien heeft elke leesles een gezamenlijke start en afsluiting.

Omdat niet alle kinderen hetzelfde leesniveau hebben, werken we met drie niveaus. Alle kinderen krijgen uitleg en hulp (instructie) op hun eigen niveau. Zo halen we het beste uit ieder kind. De niveaus onderscheiden we in;
Risicolezers: dat zijn de kinderen die wat extra begeleiding en instructie van de leerkracht nodig hebben om de leerdoelen te halen.
Gemiddelde lezers: dat is de grootste groep kinderen.
Goede lezers: dat zijn de kinderen die al kunnen lezen aan het begin van groep 3. Deze goede lezers werken vanaf thema 2 in hun eigen werkboek en met eigen leerdoelen op een hoger niveau.
De niveaus liggen niet vast. We toetsen de kinderen regelmatig om te kijken of de indeling nog klopt.

We werken met alle kinderen toe naar leesniveau Avi E3. Dat is het niveau dat de kinderen eind groep 3 zouden moeten kunnen. De goede lezers zijn dan vaak al een niveau verder (Avi M4 of hoger).
Als aanvulling op onze leesmethode gebruiken wij klankgebaren bij de letters. Iedere letter heeft een gebaar, welke ondersteunend werkt bij het leren lezen en spellen.

Bij alle lessen uit de methode wordt het digibord gebruikt. Vooral tijdens de instructiefase (uitleg) van de les is het een onmisbaar hulpmiddel. Alle materialen van lijn 3, zoals de letterdoos en de hakkaarten zijn ook op het digibord beschikbaar.
Daarnaast zijn er filmpjes, interactieve werkvormen en spelletjes om de stof op een speelse manier in te oefenen. Een groot succes bij de kinderen zijn de grappige letterfilmpjes.

Jullie kind leert op school lezen. Veel oefenen is daarbij van belang. Dat doen we natuurlijk op school. Toch is het zinvol om nog vaker één-op-één met een kind te oefenen. Daarom vragen wij jullie hulp: ook thuis kunnen jullie met jullie kind regelmatig oefenen met lezen.

Hierbij is het belangrijk te weten dat de letters uitgesproken worden met hun klank, dus niet met de alfabetnaam van de letters. Uw kind zegt dus mmmmm en rrrrr in plaats van 'em' en 'er'. Het is heel belangrijk dat u dat ook doet!


Schrijven:

We gebruiken voor het leren schrijven de methode "Klinkers", deze sluit aan bij onze taal/leesmethode. De letters die we leren schrijven gaan gelijk op met de letters die we op die dag bij "Lijn 3" hebben behandeld.
Het accent in groep 3 ligt op het schrijven van de "kleine" letters en eenvoudige, eenlettergrepige woorden. Het schrijven van de cijfers wordt ook nog herhaald.
Schrijven is een technische vaardigheid, daarom worden niet alleen schrijfoefeningen gedaan, maar ook motorische activiteiten om de arm-, hand-, en vinger motoriek te bevorderen.
De houding die de kinderen aannemen tijdens het schrijven en de manier waarop zij hun schrijfmateriaal vasthouden, bepalen of een kind soepel beweegt bij het schrijven. Een verkeerde schrijfhouding of potloodgreep kan later problemen opleveren, zoals verkramping. We letten dan ook op een goede schrijfhouding en pengreep.
Voor het schrijven wordt een driekantig schrijfpotlood gebruikt. Hier schrijven de kinderen het hele jaar mee in groep 3.

 
Rekenen:

Rekenen in groep 3 bestaat uit twee delen: getalbegrip en basisvaardigheden.

Getalbegrip betekent concreet dat kinderen:

 • Weten dat getallen verschillende functies hebben. (leeftijd, gewicht telefoonnummers etc. )
 • De getallenrij kennen en in volgorde kunnen opnoemen (heen en terug).

 • Verder heeft getalbegrip te maken met het kennen van de plaats in de getallenrij, de link kunnen leggen tussen hoeveelheid en symbool, denken in groepjes van 2,3,4,5,10.

 • Snappen dat je iets met getallen kunt doen. Dat ze door handelingen of gebeurtenissen kunnen veranderen. ouder worden bijvoorbeeld.

 

Basisvaardigheden waar in groep 3 aan gewerkt wordt zijn:

 • Splitsen

 • optellen en aftrekken

 • concrete situaties vertalen naar rekentaal en andersom. (bij een som een concrete situatie bedenken.)

 • halveren en verdubbelen

 • aanvullen

 • vijf/ tienstructuur in getallen ontdekken.

  Erg belangrijk in groep 3 zijn splitsoefeningen, leren werken met sommennotatie, automatiseren van sommen tot en met 10 en handig leren rekenen tot en met twintig.

 

Deze kennis en vaardigheden zijn nodig voor het handig leren rekenen tot en met groep 8.

Enkele voorbeelden waarbij het splitsen van belang is:

12 x 6 = ?
Nu eerst splitsen
10 x 6 = 60
2 x 6 = 12
72

45 + 7=?
7 splitsen in 5 en 2
5 erbij is 50
dan nog 2 erbij is samen 52

Geld en tijd
rekenen met 1,2,5,10 euro en 20 en 50 euro cent.
klokkijken met hele en halve uren

Meten
blokken bouwsels
plattegrond
patronen en regelmatigheden ritme

 
Verteldoos:
Dit schooljaar krijgt ieder kind de verteldoos een keer mee naar huis. In de doos worden vijf voorwerpen van thuis gedaan, waarover het kind in vijf minuten voor de klas iets vertelt. Nadere informatie volgt te zijner tijd. Dit is een voorbereiding op de vertelbeurt in groep 4.